Prednosti ugradjivanja implantata

Koje su prednosti ugrađivanja implantata u svežu alveolarnu ranu neposredno nakon vađenja zuba ?

Kada je u pitanju nadoknada izgubljenih zuba implantatima sve se više postavljaju zahtevi od strane pacijenata da se skrati vreme celokupnog tretmana . Usađivanje zuba ( implantacija ) može se vršiti kod pacijenata koji su ranije izgubili zube , bilo da se radi o totalnoj ili delimičnoj bezbosti . Takođe , implantacija može se izvesti i odmah u svežu alveolarnu ranu .
Pristup i odluka za ugrađivanje implantata u svežu ranu zavisi od više faktora :
a ) očuvani svi koštani zidovi alveole ,
b ) ostsustvo zapaljenskih procesa u alveoli ,
v ) radikalna eliminacija svih eventualnih ostataka periapikalnih promena ( kiretaža granulacija , lasersko obeskličavanje alveole i
g ) dobra prokrvljenost alveole .
Ako su svi ovi uslovi ispunjeni , tada se može doneti odluka o primeni ovog implantohirurškog zahvata . Svakako , da je iskustvo stomatologa dominantno za uspešan ishod .
Neuspeh može da bude posledica lekarskih grešaka ili opštih kontraindikacija , u prvom redu zbog sistemskih oboljenja kao što su osteomalacija i osteoporoza .
Osnovni princip rada u stomatološkoj ordinaciji " dr Zlopaša " , je da pacijenti dobije zube što pre .
U prvoj fazi tretmana dobije privremene zube fikisane na implantatima , a posle određenog vremena definitivne . Protetske nadoknade , krunice i mostovi na implantatima , mogu biti izvedene u metal keramici ili bezmetalnim nadoknadama u cirkonijumu .
Prednosti ugradnje implantata u viličnu kost su vešestruke ; usporava se resorpcija kosti , jer je gubitkom zuba kost izgubila i fiziološku funkciju u toj regiji . Ugradnjom implantata kosti se vraća ista funkcija koju je imala sa prirodnim zubima . Sile koje se stvaraju prilikom žvakanja preko krunice zuba preuzima koren i one se razlažu na koštanu strukturu lica . Ulogu korena u prijemu i razlaganju tih sila zamenjuje ugrađeni implantat .
Iz ovog logičnog razmišljanja proizilazi i stav o opravdanosti i prednosti ugradnje implantata u svežu alveolarnu ranu neposredno nakon vađenja zuba .
Vrlo je bitno stvoriti uslove da se očuvaju dimenzije kosti viličnog grebena po širini i visini . Stvoreni koagulum u alveoli pomešan sa osteoinduktivnim zamenikom za kost pospešuje integracioni proces . Imedijatna implatacija ima izuzetnu prednost i sa aspekta usporavanja resorpcijskog toka i bržih remodelacijskih procesa kosti .
Iz tog razloga , u oralnoj implantologiji sve se više raspravlja o trenutku implantacije , ne samo zbog odnosa kosti i površine implantata , nego i zbog formiranja i stabilnosti mekih tkiva oko vrata implanta . Stabilnost mekih tkiva oko vrata implantata postaje izuzetno važna za celokupan implanto - protetski tretman , naročito u estetskoj regiji .
Rizik imedijatne implantacije može se manifestovati bukalnom recesijom ( povlačenjnjem ) gingive . Koliko će recesija biti izražena u estetskoj regiji gornje vilice , zavisi od biotipa gingive i bukopalatinalnog položaja implantata , a u donjoj od bukolingvalnog položaja implantata , dimenzija kosti u regiji implantacije i nivoa kosti susednih zuba što prati i nivo mekih tkiva .
Ako se implantat u donjoj vilici postavi u što lingvalnije , a u gornjoj u što palatinalniji položaj , stvara se dobra podloga za podebljavanje bukalnog marginalonog mekog tkiva sa subepitelnim transplantatom vezivnog tkiva , čime se stvaraju uslovi za dobar estetski rezultat .
Da bi se dobio pozitivan estetski rezultat mora se voditi računa o sledećem : da se pukotina između površine implantata i zida alveolarne kosti napuni zamenicima za kost tipa BioOss , a to se sve prekrije resorptivnom kolagenom membranom .
Opravdanost imedijatne implatacije u svežu alveolarnu ranu neposredno nakon vađenja zuba potvrđuju i naučna istraživanja , dokazujući procenat uspešnosti od 98,4 % , i neuspešnosti oko 0,82 % . Nakon četiri godine procenat uspešnosti iznosio je 97,5 % .
Upoređivanje uspešnosti imedijatne implantacije urađene neposredno nakon vađenja zuba , sa implantacijom posle čekanja od nekoliko meseci da rana zaraste , a potom ugradi implantat rezultati su isti . Postupkom imedijatne implantacije u dobitku je pacijent zbog skraćenog vremena tretmana i tegoba zahvata .
Može se desiti da dođe do promena na mekim tkivima ( gingivi ) . Glavne promene dešavaju se u prva tri meseca nakon implantacije , a šest meseci nakon implantacije meka tkiva ( gingiva ) potpuno se stabilizuju .
Međutim , praćenjem pacijenta obaveznim redovnim kontrolnim pregledima može se konstatovati da se remodelacija ( obnavljanje ) mekih tkiva nastavlja i nakon šest meseci ; dok papila tokom vremena ima tedenciju dobijanja na visini , što svakako poboljšava estetski rezultat . Može da se desi i marginalna recesija gingive . Da bi se recesija sprečila , odnosno usporila , može se primeniti podebljavanje bukalnog marginalnog mekog tkiva subepitelnim transplantatom vezivnog tkiva , čime se smanjuje mogućnost recesije ( povlačenje gingive ) .
Kada je u pitanju imedijatna implantacija neposredno nakon vađenja zuba u frontalnoj regiji donje vilice , treba računati na estetski rizik zbog mekih tkiva . Kvalitet i izgled gingive zavisi od potpore kosti , a dimenzija horizontalne krestalne kosti u toj regiji najčešće nedovoljna . Od presudnog značaja je odabir kvalitenog implantata odgovarajućeg promera . Promer zavisi od količine raspoložive kosti . Ako nema dovoljno kosti , potrebno je sa implantacijom uraditi i augmentaciju . Lošom protetskom nadoknadom na implantatima može se kompromitovati čitav uloženi trud .
Zbog čega je autor odabrao ovakav način informisanja pacijenta u ovom sajtu ?
Živimo u vremenu preteranog marketniga , prevara i lažnih obećanja . Ovo vreme je obeleženo narko i farmako mafijom . Delovanje narko mafije poznato je . Ali farmako mafija je nešto drugo . Farmakološka mafija na trižištu nudi mnoštvo lekova , antioksidansa , preparata za podmlađivanje , za povećanje imuniteta i mnogo toga , od čega jedinu i najveću korist ima samo proizvođač . Čak od mnogih proizvoda , korisnik koji je poverovao lažnim reklamama i primamljivim ponudama može imati i nesagledive štetne posledice ; čovekova jetra ne može da podnese sve te prevare .
U poslednje vreme slično se dešava kada je u pitanju oralna implantologija i primena implantata . Plasiraju se sajtovi sa dosta neukusa . Udarni akcenat je ponuda niske cene implantata , a što je najvidljiviji detalj reklamnog sajta . Iza toga stoji : neznanje , neiskustvo , profit po svaku cenu što je suprotnosti sa lekarskom etikom i medicinom kao naukom.Neukus reklamiranja je " akcijska " ponuda za određeni mesec . Iza toga stoji pored napred navedenog i implantat sumnjivog kvaliteta . Iza takvih neukusnih , a na spram kolega koji ozbiljno prilaze lekarskoj profesiji , stoje pretežno oni koji nisku cenu ističu kao dominantu u svojim ponudama , stoji markentiška prevara . Teško je poverovati da će ozbiljan lekar prilaziti pacijentu na taj način .
Mladi lekari time krše i Hipokratovu zakletvu , a između ostalog Hipokrat je ostavio svim generacijama sledeću poruku :
" Mladi lekar mora znati što drugi pre njega otkriše , ispitaše i zasnovaše "